Araştırma Laboratuvarları

Çevre Bilimleri Enstitüsünde çeşitli alanlarda çalışmalar yapılan 12 adet araştırma laboratuvarı bulunmaktadır. Bu laboratuvarlardaki deney düzenekleri ve cihazlar, araştırmacıların ve lisansüstü öğrencilerin bilimsel çalışmalarına hizmet ederken, akredite laboratuvarlar ticari firmalar ve resmi kurumlar için analiz hizmeti sunmaktadır.

 

ARITMA ÇAMURU (BİYOKATI) LABORATUVARI

Çalışma Alanı: Arıtma çamurlarının karakterizasyonu, arıtma çamurlarının işlenmesi, minimizasyonu, stabilizasyonu ve susuzlaştırılması, arıtma çamurlarının uzaklaştırılması ve yararlı kullanımı.

 

ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ VE BİYOTEKNOLOJİ LABORATUVARI

Çalışma Alanı: Hastalık yapıcı bakterilerin taşınımı, fotosentetik organizmalardan biyoyakıt ve katma değer ürün eldesi, tehlikeli kirleticilerin biyodegradasyonu, özel mikroorganizmaların izolasyonu, tanımlanması ve üretilmesi, enzim teknolojisi.

Web Sitesi-1: http://web0.boun.edu.tr/berat.haznedaroglu/
Web Sitesi-2: http://www.biomig.boun.edu.tr

 

Çalışma Alanı: Su kalite analizleri, atıksu analizleri, su kirliliği analizleri.

 
 
HAVASIZ (ANAEROBİK) BİYOLOJİK ARITMA LABORATUVARI

Çalışma Alanı: Havasız ortamda atıksu ve atıksu çamurlarının biyolojik arıtımı.

 

İLERİ OKSİDASYON PROSESLERİ LABORATUVARI

Çalışma Alanı: Kirletici konsantrasyonlarının azaltılması ve biyolojik arıtılabilirliğin artırılması amacıyla kimyasal (Ozon, hidrojen peroksit, persulfat), fotolitik, fotokatalitik ve ultrasonik oksidasyonların farklı kombinasyonlarının çevresel matrikslere (su, atıksu, arıtma çamuru, hayvan atığı, toprak) uygulanmaları.

 

KATI ATIK LABORATUVARI

Çalışma Alanı: Katı atıkların karakterizasyonu ve stabilizasyonu, katı atık sızıntı sularının arıtılması, katı atık depolama sahalarının simulasyonu, bioreaktör ve kompostlama.

 

MOLEKÜLER EKOLOJİ VE FİLOGENETİK LABORATUVARI

Çalışma Alanı: Türkiye’de yaşayan yarasa türlerinin filogenetik ilişkilerini ve popülasyon yapılarını, moleküler genetik metotları kullanarak incelenmektedir.

 

TOPRAK KİRLİLİĞİ LABORATUVARI

Çalışma Alanı: Toprak kirliliğine neden olan kirletici parametrelerin tespit ve analizleri.

 

EKOTOKSİKOLOJİ VE KEMOMETRİK LABORATUVARI

Çalışma Alanı: Toksisite deneyleriyle in silico metotlar birlikte kullanılarak kirleticilere ait toksisite verileri elde edilmektedir.

 

SOLAR FOTOKATALİTİK OKSİDASYON LABORATUVARI

Çalışma Alanı: Solar Fotokatalitik oksidasyon sistemleri, yeni kirleticilerin ve doğal organik maddelerin oksidasyonu, ileri spektroskopik analiz yöntemlerinin uygulanması ve oksidasyon ürünlerinin tanımlanması.

 

Çalışma Alanı: Havasız biyolojik endüstriyel atıksu arıtımı, biyokütlenin biyokimyasal parçalanması ve stabilizasyonu, mikrobiyal popülasyon dinamikleri, biyokütleden ekonomik değeri olan ürün ve biyoenerjinin eldesi, lignoselülozik organiklerden  biyometan eldesini artırmak/hidrolizi hızlandırmak için spesifik mikrobiyal kürelerin tanımlanması ve üretimi.

 

MOLEKÜLER EVRİM VE DNA BARKODLAMA LABORATUVARI

Çalışma Alanı: Omurgalı ve omurgasız hayvanların moleküler ekoloji, evrim ve popülasyon genetiği, DNA barkodlama, sonraki nesil dizileme yöntemleriyle diyet analizi, tür koruma genetiği, transkriptom çalışmaları